DHBK

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 đợt thi ngày 15.01.2017

28/03/2017 09:48

Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách đến nhận chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 (đợt thi ngày 15.01.2017):

- Địa điểm: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục.

- Thời gian: Từ ngày 28.03 đến 31.03.2017.