• Bạn đã sẵn sàng nhập học ?

    Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là nơi cung cấp cho bạn những cơ hội để đạt được thành tựu xuất xắc về tri thức và phát triển năng lực bản thân để đảm bảo thành công trong tương lai.

  • Bạn đã sẵn sàng nhập học ?

    Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là nơi cung cấp cho bạn những cơ hội để đạt được thành tựu xuất xắc về tri thức và phát triển năng lực bản thân để đảm bảo thành công trong tương lai.

Đơn vị hợp tác quốc tế