Phân công công việc

Stt

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Phan Minh Đức

Email: pmduc@dut.udn.vn

DĐ: 0905 093 555

3841470

Trưởng phòng 

Phụ trách công việc chung của phòng Đào tạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công tác thuộc nhiệm vụ của phòng Đào tạo.

2

TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Email: ntdhang@dut.udn.vn

DĐ: 0905 743 565

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Chương trình đào tạo tinh hoa, giảng dạy ngoại ngữ, quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

+ Công tác giáo vụ;

3

TS. Bùi Minh Hiển

Email: bmhien@dut.udn.vn

DĐ: 0905 268 297

3842145

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Đào tạo sau đại học; duyệt miễn học, miễn thi, hồ sơ chương trình 2, hồ sơ học bằng 2 đại học; phụ trách sinh viên Lào, sinh viên cử tuyển; phổ biến qui chế đào tạo cho sinh viên, biên tập tài liệu tuyển sinh/ đào tạo, tư vấn tuyển sinh;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá; phát triển E-learning;

+ Công tác giáo vụ.

4

ThS. Nguyễn Văn Phòng

Email: nvphong@dut.udn.vn

DĐ: 0905 832 777

3733591

Phó Trưởng phòng 

+ Phụ trách các mảng công tác: Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD); tổ chức nhập học sinh viên, lễ khai giảng, lễ bế giảng;

+ Phát triển chương trình giáo dục; hoàn thiện/đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

5

Nguyễn Thị Hoài Nhi

Email: nthnhi@dut.udn.vn

DĐ: 0164 291 7769

3842145

Chuyên viên

+ Quản lý công văn, thông tin tại bảng thông báo chính; công tác thư ký; Quyết định thực tập;

+ Tổng hợp hồ sơ, minh chứng của PĐT phục vụ công tác đảm bảo chất lượng;

+ Hồ sơ xét tuyển bằng 2, chương trình 2; hồ sơ thông tin/ biên soạn giáo trình; hợp đồng thỉnh giảng đại học;

6

Lê Thị Ngọc Hà

Email: ltnha@dut.udn.vn

DĐ: 0905 659 813

3842145

Chuyên viên

+ Thu hồi & quản lý bảng điểm hệ chính quy; hồ sơ phúc khảo, hồ sơ đính chính điểm;

+ Nhập điểm của lớp phụ trách bởi giảng viên thỉnh giảng;

+ Nhận đơn & xử lý phúc khảo cho sinh viên;

7

Nguyễn Anh Tuấn

Email: natuan@dut.udn.vn

DĐ: 0905 597 275

 

Chuyên viên

+ Quản lý tài khoản người dùng;

+ Triển khai đăng ký học cho sinh viên chính quy;

+ Xử lý số liệu nhập học; xét miễn học, miễn thi cho SV bằng 2, chương trình 2, liên thông; hồ sơ học vụ, nhận đồ án tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;

+ Lập bảng điểm, xác nhận cựu SV chính quy hệ niên chế;

+ Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm;

+ Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

8

Trần Thanh Huyền

Email: tthuyen@dut.udn.vn

DĐ: 0905 171 787

 

Chuyên viên

Phụ trách nhận/ trả hồ sơ cho sinh viên tại Bàn số 2

9

Trương Thị Kim Chi

Email: ttkchi@dut.udn.vn

DĐ: 0905 860 676

Chuyên viên

Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại trường;

Phát bằng cho sinh viên nhận đơn lẻ. Lập hồ sơ xác nhận bằng tốt nghiệp. Quản lý sổ gốc cấp bằng;

Quản lý vật tư, cơ sở vật chất nội bộ Phòng.

10

Phạm Thị Hoàng Lý

Email: pthly@dut.udn.vn

DĐ: 0122 9420 292

3842145

Chuyên viên

Nhận hồ sơ nhập học sinh viên sau đại học;

Phụ trách giáo vụ đào tạo sau đại học;

Quản lý toàn bộ hồ sơ triển khai đào tạo và công nhận tốt nghiệp sau đại học;

11

Lê Hoài Nam

Email: lhnam.dt@dut.udn.vn

DĐ: 0907 401 090

 

Chuyên viên

Nhận và quản lý phôi văn bằng. In văn bằng;

Chuyên viên phối hợp với các Chương trình đào tạo tinh hoa: Quản lý thông tin chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thông tin giảng viên, hợp tác-liên kết trong ngoài trường,...;

Lập bảng điểm tiếng Anh;

Quản lý phòng học, theo dõi/xử lý lịch dạy bù;

Biên soạn cuốn “Niên giám đào tạo”. Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

12

Nguyễn Thị Hải Hà

Email: hahai@dut.udn.vn

DĐ: 0983 950 293

 

Chuyên viên

Quản lý tài khoản người dùng hệ thống quản lý đào tạo của Trường;

Triển khai đăng ký học cho sinh viên chính quy;

Báo giảng;

Học phí sinh viên;

Tính giờ giảng và lập các báo cáo về giờ giảng;

Xử lý điểm đính chính;

13

Huỳnh Đoan Phượng

Email: hdphuong@dut.udn.vn

DĐ: 0983 941 665

 

Chuyên viên

Lập trình ứng dụng;

Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;

14

Nguyễn Thị Khánh Vân

Email: ntkvan@dut.udn.vn

DĐ: 0903 579 026

 

Chuyên viên

Giáo vụ đào tạo hệ VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường. Quản lý quá trình & kết quả đào tạo VLVH tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường;

15

Phạm Văn Phi

Email: pvphi@dut.udn.vn

DĐ: 0905 235 524

 

Chuyên viên

Phối hợp các đơn vị trong công tác lập kế hoạch đào tạo năm học;

Lập thời khóa biểu lớp lý thuyết hệ đại học chính quy;

Lập lịch giảng, lịch thi hệ VLVH;

Công việc liên quan đến triển khai SV học Giáo dục quốc phòng

Biên soạn cuốn “Lịch năm học”;

16

Nguyễn Công Kha

Email: nckha@dut.udn.vn

DĐ: 0905 345 553

 

Chuyên viên

Lập thời khóa biểu lớp TH, TN hệ chính quy. Lập lịch thi hệ chính quy;

In các loại danh sách: lớp sinh hoạt, lớp học phần, DS thi hệ chính quy, DS học/thi ghép, phúc khảo, DS sinh viên cử tuyển, DS sinh viên nước ngoài,..;

Nhận đơn xin hoãn thi/ đơn xin thi bổ sung, lập DS thi bổ sung;

17

Phạm Anh Tuấn

Email: patuan@dut.udn.vn

DĐ: 0973 777 848

Chuyên viên

Lập trình ứng dụng;

Thành viên nhóm ứng dụng E-learning;


CÁC THÔNG TIN KHÁC