Danh sách Cựu nghiên cứu sinh

STT HỌ VÀ TÊN NƠI CÔNG TÁC
1 Lê Thị Mỹ Hạnh  
2 Nguyễn Đình Lầu  
3 Võ Duy Thanh  
4 Trần Ngọc Việt  
5 Hoàng Thị Mỹ Lệ  
6 Hoàng Lê Uyên Thục  
7 Nguyễn Văn Hưng  
8 Lâm Tùng Giang    
9 Vilavong Souksan  
10 Trần Nguyễn Hồng Phúc  
11 Lê Thanh Long  
12 Nguyễn Hà Huy Cường  
13 Nguyễn Duy Nhật Viễn  
14 Nguyễn Hồng Giang