Danh sách Cựu sinh viên Đại học

Khóa vào trường

Danh sách các lớp

1992

92T

1993

93T

1994

94T, 94T1BB, 94T2BB

1995

95T

1996

96T1, 96T2

1997

97T1, 97T2

1998

98T1, 98T2

1999

99T1, 99T2

2000

00T1, 00T2

2001

01T1, 01T2, 01T3, 01T4

2002

0 2T1, 02T2, 02T3, 02T4, 02T5

2003

03T1, 03T2, 03T3, 03T4

2004

04T1, 04T2, 04T3, 04T4, 04TLT

2005

05T1, 05T2, 05T3, 05T4, 05TLT

2006

06T1, 06T2, 06T3, 06T4, 06TLT

2007

07T1, 07T2, 07T3, 07T4, 07TLT

2008

08T1, 08T2, 08T3, 08T4, 08TLT, 08TLTQN, 08TLTSQ

2009

09T1, 09T2, 09T3, 09T4, 09TLT

2010

10T1, 10T1H2LT, 10T1LT, 10T2, 10T2H2LT, 10T2LT, 10T3, 10T4, 10TLTPY, 10TLTSG

2011

11ÐBCLC, 11T1, 11T2, 11T3, 11T4, 11TLT.CNTT, 11TLTH2, 11TLTPY

2012

12TLT, 12TLT.CNTT